Introductie

STACK verplichte figuren

Dit boek bevat zowel alle verplichte figuren uit het RULEBOOK derde editie (III in het vervolg), als bijna alle figuren zoals ze tot juli 1995 in Europa gebruikt worden. De wijze van tekenen en beschrijven zijn veranderd gedurende de jaren 1993/1994/1995; verderop in de tekst tref je hiervoor de verklaring aan.

Op dezelfde regel waar de naam van het figuur staat tref je de datum aan waarop de beschrijving voor het laatst is veranderd. Het doel van het, binnen STACK, centraliseren van nieuwe verplichte figuren (en idee‰n hierover) is voornamelijk om mensen van deze figuren en ideeën op de hoogte te brengen: indien iemand iets nieuws zoekt, maar niet in staat is iets te ontwerpen, is er een bibliotheek om te raadplegen; indien iemand een uitvoerbaar, te jureren en leuk figuur heeft ontworpen zullen anderen ook ge‹nteresseerd zijn. (vooral bij paren en vierlijners)

De verplichte figuren in het Rulebook worden voornamelijk gezien als voorbeelden, maar het kunnen vliegen van deze figuren wordt beschouwd als een basis voor elke deelnemer.

Deelnemers dienen tenminste 30 dagen v¢¢r een wedstrijd ge‹nformeerd te worden over 'nieuwe' verplichte figuren. Gewoonlijk sluiten organisatoren ook de standaard verplichte figuren bij (en zo dient dat ook te gebeuren).

Ik heb getracht goede verplichte figuren te verzamelen en te selectereren -met hun beschrijvingen- en door ze van namen en nummers te voorzien het gemakkelijker te maken naar ze te verwijzen.

De veranderingen in de weergave van de figuren; de "diagrammen", zoals deze zijn gebruikt tijdens de World Cup en Euro Cup 1994, waren bedoeld om beter duidelijk te maken hoe sommige delen van de figuren gevlogen dienden te worden;

het introduceren van de "key elements" in de beschrijvingen (hetgeen niet het invoeren van nieuwe regels is, maar slechts een uitleg van bestaande regels), is gebaseerd op het idee dat er geen glijdende schaal is tussen het figuur perfekt vliegen en het vliegen van totale chaos; ergens op deze lijn is het niet meer het verplichte figuur, met als consequentie een "0" score. Dit alles -net- "binnen de letter" van het Rulebook, maar zeker "in de geest" hiervan.

Teken afspraken In alle tekeningen van de figuren kunnen de volgende elementen gevonden worden:

Er zijn voor een vlieger 3 manieren om een bocht te maken:

In de tekeningen wordt een "spin" aangegeven door een kleine cirkel met een punt in het midden, waardoor de zwarte lijn onderbroken wordt. Een "roll" wordt aangegeven door een kleine cirkel met een punt in het midden, naast maar tegen de zwarte vlieglijn. Een "loop" wordt aangegeven door een cirkel die de weg aangeeft, die de neus van de vlieger moet afleggen. Voor vierlijners wordt een spin aangegeven door een gebogen pijl en een nummer. De pijl geeft de richting van de draaiing aan (met de klok mee of tegen de klok in) en het nummer het aantal graden (360 voor een hele cirkel).

Niet alle informatie over een verplicht figuur kan in een tekening worden aangegeven (zeker niet de beoordelingscriteria), dus zijn ook de beschrijvingen nodig.

Afspraken over beschrijvingen

In de beschrijvingen van de figuren tref je de "IN" en "OUT" posities aan, de richtingen, de bochten, spins, loops, enz.; de maten en de afstanden en vooral de "key elements".

Als je een verplicht figuur gevlogen ziet worden kan dat de vraag oproepen of en in hoeverre dat nog vergelijkbaar is met het diagram op papier. De vraag is wanneer is het nog net het figuur, en wanneer net niet meer. Daarom vind je in de omschrijving -meestal 2- "key-elements". En hoewel wordt verwacht dat het hele figuur herkenbaar wordt gevlogen, worden deze onderdelen beschouwd als essentieel. Deze "key elements" zijn die elementen die het figuur "maken". Dus als deze elementen niet worden gevlogen is het niet het verplichte figuur. Om te beginnen punten te scoren moeten deze elementen -herkenbaar- gevlogen worden!

Alle afstanden en maten zijn in percentages aangegeven (die je door "feet" kunt vervangen als de vliegerlijnen 125 feet zijn; zie verklaring verderop). Het standaard raster is ook in percentages weergegeven, waarbij de stippellijnen 10 feet (3 m) van elkaar liggen. (theoretisch klopt dat alleen precies op grondniveau). Voor spins, rolls een loops zie boven bij 'teken afspraken'.

Om de positie van een vlieger aan te geven, is er een soort co"rdinatensysteem gebruikt. Als een vlieger halverwege links in het windvenster is en op een kwart hoogte (dus 50% linker windvenster, en 25% hoog) dan is dat in de beschrijving weergegeven met <50^25. Het "<" betekent "links van het midden van het windvenster" (en ">" betekent "rechts" natuurlijk) en "^" betekent "op een hoogte van". Te vliegen afstanden worden weergegeven in "%" Dus 50% naar links betekent 15 m (op grondniveau) naar links vliegen.


Introduction

STACK Pflichtfiguren.

Dieses Buch enth„lt sowohl alle Pflichtfiguren aus dem RULEBOOK 3rd EDITION (III von nun an), als auch die meisten Figuren, die mittlerweile in Europa gebr„uchlich wurden und anl„álich von Bewerben bis Juli 1995 geflogen wurden **.

Die Art der Grafiken und Beschreibungen hat sich in den Jahren 1993/ 1994/ 1995 geändert; dazu gibt es sp„ter einige Erl„uterungen. In der gleichen Zeile, die bei den Beschreibungen den Namen der Figur beinhaltet, wurde auch stets das Datum der letzten Žnderung der Figur vermerkt. Der Grund nunmehr auch offiziell die Sammlung der Figuren und Ideen fr Figuren zu zentralisieren liegt im wesentlich darin, daá damit gew„hrleistet werden kann, daá die Ideen auch weiter verfolgt und allen Interessierten zug„nglich gemacht werden kann. Es gibt also so eine Art Bibliothek. Wenn jemand eine neue Figur entwickelt hat, die einerseits gut zu fliegen ist, bewertet werden kann und dann auch noch Spaá macht, dann haben sicherlich auch andere Piloten Interesse an ihr. Das gilt wohl derzeit besonders fr Pair- und Quadline-Figuren. Die Liste der im Rulebook (III) vermerkten Pflichtfiguren gilt als eine Auswahl von Beispielen, aber wie diese Figuren zu Fliegen sind wird als "Grundvoraussetzung" fr den Wettbewerber angesehen. Der Pilot muá ber alle Figuren, die fr den Bewerb vorgesehen sind mindestens 30 Tage vor dem Bewerb informiert werden. šblicherweise werden "Standartfiguren" neben neuen Figuren gew„hlt; eine Mischung, wie sie sicherlich im Sinne des Sportes ist. Es wurde versucht gute neue Pflichtfiguren mit entspechenden Beschreibungen auszuw„hlen sowie gleichzeitig "alte" Figuren beizuhalten und ihnen allen Namen und Nummern zuzuordnen, damit kann einfacher kommuniziert werden. ** Central point to send new ideas to should be mentioned somewhere** Die Žnderungen der Diagramme, wie anl„álich von Worldcup und Euro Cup 1994 verwendet, sollen einige Teile der Pflichtfiguren besser definieren und damit erl„utern, wie die Figuren geflogen werden sollen; die Einfhrung der "Key-Elemente" in den Beschreibungen (was nicht einer Einfhrung neuer Regeln entspricht, sondern nur eine **Erkl„rung** Beschreibung der existierenden), grndet sich auf der Erkenntnis, daá es keine durchgehende Skala gibt zwischen einer perfekt geflogenen Figur und dem "totalen Chaos". Irgentwo dazwischen wird die Pflichtfigur als "nicht geflogen" anzusehen sein. Das ist der Punkt, wo der Flug konsequenterweise mit "0" bewertet werden muá. All dies erfolgt nach den Buchstaben und sicherlich im "Sinne" des Regelwerkes. Graphische Darstellungen In allen graphischen Darstellungen der Pflichfiguren k"nnen folgende Elemente erkannt werden: eine dicke schwarze Linie versinnbildlicht den "den Flug" des Drachen, wobei die Linie bei Zweileinern fr den Kopf, bei Vierleinern fr das Zentrum des Drachen steht; "offene" oder "weiáe" Drachensymbole stehen fr die Position bei der "IN" angesagt werden soll; die Deltaform fr Zweileiner, die Revolutionform fr Vierleiner. Die Symbole in den Diagrammen geben die Flugrichtung der Drachen an, bei den Vierleinern zus„tzlich noch in welcher Position der Drachen geflogen werden soll, hier erl„utern kleine Pfleile auch noch Positions„nderungen; "schwarze" oder "geschlossene" Drachensymbole stehen fr die Position bei der "OUT" angesagt werden soll. Es gibt drei Arten von Kreisen: wenn das Zentrum des Kreises innerhalb der Segelfl„che des Drachen liegt, dann reden wir von einem "Spin"; wenn das Zentrum des Kreises bei -oder nahe bei- der Flgelspitze liegt, dann reden wir von einem "Roll" und wenn das Zentrum des Kreises auáerhalb des Drachen liegt, dann reden wir von einem "Loop". In den Diagrammen wird der Spin durch einen sehr kleinen Kreis -mit einem Punkt in der Mitte- dargestellt, der die schwarze Linie unterbricht; der Roll wird durch eine kleinen Kreis mit Punkt in der Mitte symbolisiert, der an der schwarzen Linie anliegt und der Loop wird durch einen Kreis dargestellt, der eindeutig den Flug des Drachen charakterisiert. Bei Pflichtfiguren fr Vierleiner wird der Spin mit Hilfe eines gebogenen Pfleiles mit einer zugeordneten Zahl dargestellt. Der Pfeil gibt die Richtung an, die zu fliegen ist (im oder gegen den Uhrzeigersinn), die Zahl den zu fliegenden Winkel. Beim Flug eines Kreises soll stets der Standort des Piloten bercksicht werden. Nicht alle Informationen ber eine Pflichtfigur k"nnen graphisch dargestellt werden (insbesondere auch Kriterien der Bewertung), daher ben"tigt jede Pflichtfigur neben der graphischen auch eine beschreibende Ausarbeitung! Die Figuren-Beschreibung In den Beschreibungen zu den Pflichtfiguren finden Sie die "In" und "Out" Positionen und Richtungsangaben, Spins und Loops und Drehungen etc., weitere Maáe und Distancen und -besonders beachtenswert- die "Key-Elemente" **oder "Schlusselelemente" ? you might take the decision here to translate it throughout ** Betrachtet man den Flug einer Pflichtfigur, so stellt sich oft genug die Frage ob es sich dabei wirklich um die Figur handelt, wie sie graphisch festgehalten wurde. Wann gilt die Figur noch als geflogen und wann nicht mehr? Um das besser beurteilen und auch gleichm„áig bewerten zu k"nnen, beinhalten die Beschreibungen auch die "Key-Elemente". Auch wenn erwartet wird, daá die gesamte Figur erkennbar zu fliegen ist, so sind die Key-Elemente als essentiell anzusehen. Die Key-Elemente sind die Bestandteile der Figur, die die Figur ausmachen. Wurden sie nicht geflogen, dann ist die Figur nicht geflogen worden. Um also eine Bewertung fr die Figur zu erhalten, mssen die Key-Elemente deutlich erkennbar geflogen sein. Anderenfalls wird die Figur mit "0" Punkten bewertet. Positionen und Distanzen Alle Positionen und Distanzen sind in Prozentangaben im Standard-Fenster (die bei einer Leinenl„nge von 38 m direkt in Meter umgesetzt werden k"nnen (siehe dazu sp„ter), die gepunkteten Linien des Fensters sind stets 10% von einander entfernt. Fr Spin und Roll siehe auch "Graphische Darstellungen. Um Positionen anzugeben wird eine Art Koordinaten-System verwendet. Soll sich der Drachen in der Mitte der linken H„lfte des Windfensters befinden, also 50% vom Windzentrum entfernt, und in einer H"he von 25%, so wird das wie folgt angegeben: <50^25. Es bedeutet also < "links" vom Windzentrum, > "rechts" vom Windzentrum und ^ "in einer H"he von". Alle Distanzen sind in Prozent angegeben, wie beispielshalber "der Flug besitzt eine L„nge von 50%". Das Umdrehen von Figuren Gem„á Regelbuch III ist es gestattet, Pflichtfiguren auch spiegelverkehrt zu fliegen. Das bedeutet, das in einem solchen Fall "rechts" (oder >) zu "links" (oder <) wird. (Ach Ja, wenn Sie auf einer hohen Brcke fliegen, dann wird natrlich H"he (oder ^) zu Tiefe..!) Gleichzeitige Aktionen Etliche Pflichtfiguren fr Pairs und Teams beinhalten Man"ver, die in der Beschreibung mit "gleichzeitig" angegeben werden. Gem„á allgemeinem Verst„ndnis wird unter gleichzeitig verstanden, wenn alle Mitglieder des Pairs oder Teams die Aktion klar und deutlich zum gleichen Zeitpunkt einleiten. Besonders bei Landungen auf den Flgelspitzen passiert es oft, daá nicht alle Piloten ihre Drachen gleichzeitig zu Boden bringen, obgleich alle zum gleichem Zeitpunkt zur Landung ansetzten. In so einem Fall gilt aber das Man"ver als gleichzeitig geflogen; keine Frage, daá die Qualit„t des Man"vers in dem beschriebenen Fall nicht so war, wie sie sein sollte. Gleichm„áige Geschwindigkeit und Drehungen Bei Pflichtfiguren fr Vierleiner gibt es h„ufig die Anforderung "gleichm„áig" in Verbindung mit "Geschwindigkeit" und "Drehung". Das bedeutet, daá der Drachen w„hrend eines bestimmten Teiles der Figur oder ber die gesamte Figur mit gleichm„áiger, nicht wechselnder Geschwindigkeit geflogen werden soll; ein Drachen soll mit gleichbleibender Drehgeschwindigkeit rotiert werden.


Introduction

Les figures imposées du STACK

Ce livre contient toutes les figures imposees du réglement troisième édition, ainsi que les figures connues et utilisées en Europe jusqu'en juillet 1995. La manière de faire les dessins et les descriptions a changé en 1993/1994/1995.

Vous trouverez des explications plus loin. Sur la même ligne que le nom de la figure se trouve la date à laquelle la description a changé pour la dernière fois. Nous avons voulu centraliser (officiellement) les nouvelles figures (ou idées de figures) afin de les partager avec tous les intéressés. Si quelqu'un a d'autres idées mais ne peut pas les dessiner, il y aura dorénavant un livret. Si quelqu'un dessine une figure qu'on peut exécuter, juger et qui est amusante, il y a probablement des gens que cela intéresse (surtout pour ce qui est des figures de pairs et de quatre fils).

La liste des figures imposées du règlement est une liste d'exemple. Savoir exécuter les figures imposées est une demande de base faite à un compétiteur. Les compétiteurs doivent être informés au moins 30 jours avant une compétition des " nouvelles " figures imposées qui leurs seront demandées. Normalement les organisateurs incluent des figures " standard " (en tout cas c'est ce qui " devrait " se faire!).

J'ai essayé de rassembler et de choisir de " bonnes " figures imposées, avec leurs descriptions, en leur donnant des noms et des numéros. Ceci devrait faciliter les recherches. Les changements dans la présentation graphique, utilisées dans la coupe du monde et d'Europe en 1994, cherchent à mieux définir la manière dont certains éléments devrait être exécutés. L'introduction d'éléments clés dans les descriptions (qui n'est pas une nouvelle règle, mais juste l'explication d'une règle existante) est d' au fait qu'il y a une grande échelle de graduation entre une figure qui est exécutée de manière parfaite et le chaos total.

Les diagrammes

Dans tous les diagrammes des figures imposées vous trouverez les éléments suivants:

Les triangles (ou double-triangles) noirs (ou fermés) indiquent la fin de la figure (ou l'on donne le " out ").

Il y a trois manière de voir comment le CV fait un cercle:

(Dans ce livret, il y a des expressions en anglais que nous n'avons pas pu traduire. Pour tous ceux (proche de M. Toubon) qui ont des idées valables, n'hésitez pas à nous contactez. n.d.t.)

Dans les diagrammes

Dans les figures quatres-lignes les " spin " sont indiqué par une flèche arrondie et un numéro. La flèche indique la direction (sens des aiguilles d'une montre ou sens contraire) et le nombre indique l'angle (360 = un tour entier). On tient compte de la forme d'un cercle du point de vue du pilote.

Un diagramme ne peut pas contenir toutes les informations d'une figure. Surtout les critères de jugement. C'est pourquoi les descriptions sont très importantes.

Les descriptions

Dans les descriptions on trouve la position du " in " et du " out ", la direction, les virage, " spins ", " loops ", etc. les mesures et les distances et - surtout - les éléments clés. Quand une figure est exécutée on se demande parfois si elle ressemble au diagramme dessiné sur le papier!

La question principale est: quand est-ce qu'une figure reste la figure demandée et quand est-ce qu'elle ne l'est plus du tout? C'est pourquoi la notion d'éléments clés a été rajoutée dans les descriptions. On vous demande toujours de faire la figure telle qu'elle est dessinée mais ce sont surtout ces éléments clés qui sont le plus importants. Les éléments clés sont les parties de la figure qui " font " la figure. Si vous n'exécuter pas ces éléments c'est que vous ne faites pas la figure.

Pour gagner des points il est donc important d'exécuter ces éléments - d'une manière reconnaissable - . Autrement vous n'aurez aucun point, parce qu'on considéra la figure comme non exécutée.

Les positions et les distances

Toutes les distances et mesures sont données en pourcentage (lesquelles se lisent en pied si vos longueurs de lignes ont 125 pieds; voir les explications plus loin). Entre une ligne de la grille et une autre il y a 10 % de la distance totale. Pour ce qui est des " spins ", " rolls " et " loops " voir les explications dans le paragraphe des diagrammes. .

Pour indiquer la position oú le CV devrait se trouver nous utiliseront des abréviations

Quand le CV doit être au milieu de la moitié gauche de la fenêtre (50% à gauche du centre de la fenêtre) et à un quart de la hauteur (25%), dans la description vous trouverez: <50^25. Le < indique: à gauche du centre (donc > est à droite) et le ^ indique: à une hauteur de. Beaucoup de figures ont une ligne près du sol, ce qui indique une hauteur de 10% (pour le nez du CV) si rien d'autre n'est indiqué. Toutes les distances sont données en pourcentage. Par exemple: parcourir 50%.

Inverser une figure imposée

D'après le règlement 3ème édition, il est permis d'inverser une figure imposée. Dans ce cas là il faut lire " droite " (ou >) à la place de " gauche " (ou <). (Oui, je sais, si on vole sur un pont on peut lire en dessus du pont ou en dessous du pont..)

Les mouvements simultanés

Beaucoup de figures en paires et en équipes comporte des mouvements avec l'indication: simultanée (ou en même temps). En accord avec la pratique, une action est considérée comme effectuée simultanément par une paire ou une équipe quand il est clair et reconnaissable que le début de l'action a été fait en même temps par tous les membres. Le problème se pose par exemple lors d'un atterrissage sur deux pointes dans une équipe quand il y a un ou plusieurs pilotes qui n'arrivent pas à poser leur CV en même temps que les autres. Si toute l'équipe a commencé le mouvement en même temps, alors on considère le mouvement comme exécuter simultanément. La qualité du mouvement n'est dans ce cas là évidemment pas aussi bien qu'elle devrait être.

Vitesse et virages constants

Dans certaines figures de quatre lignes on trouve la mention " constant " concernant la vitesse ou les virages. Cela veut dire que le CV doit garder une vitesse constante pendant une certaine partie de la figure ou exécuter un virage avec une vitesse de rotation constante.


Introduction

STACK compulsory figures.

These pages contain all compulsory figures from RULEBOOK 3rd EDITION (III from now on), as well as allmost all figures used in Europe and the World Cup up until nov. 1995.

The way drawings and descriptions are made has changed during 1993/1994/1995; and you will find an explanation further on.

In the same line as the name of the figure you will find the date on which the descriptions have been changed the last time.

The purpose of -officially- centralizing the collecting of new (ideas of-) compulsories within STACK is mainly to let people share those ideas; if someone is looking 'for something else' but can't design one, there is a library available; if someone designed a fly-able, judge-able and enjoyable one, then others will probably be interested as well. (especially in the pair and quadline figures)

The rulebook list of compulsories is mainly seen as a list of examples, but knowing how to fly the Rulebook compulsories is considered to be "a standard ability" for competitors.

Competitors must be informed at least 30 days in advance of a particular competition, about all compulsories. Usually organisers do so and include the 'standard' compulsories as well (which is the way it ought to be!).

I have tried to collect and select good compulsories -with their descriptions- as well as keeping the old ones, and by giving them names and numbers to make it easier to refer to them.

The changes in the diagrammatic representation, used in World Cup and Euro Cup 1994 were ment to define better the way certain parts of compulsories should be flown.

The introduction of "key elements" in the descriptions (which is not the introduction of new rules, just an explanation of the existing ones) is based on the idea that there is no continuous scale between flying the compulsory perfect, and 'flying total chaos'; somewhere along that line it is not the compulsory anymore, with "0" as a consequence. All this within the 'spirit' of the rulebook.

Drawing conventions

In all drawings of compulsories the following drawing elements can be found:

There are three ways to look at the kite flying a circle:

In the diagrams a spin is shown by a very small circle -with a dot on the centre- which breaks the black line.

A roll is shown by a small circle with a dot in the centre besides -but against- the black flying line.

A loop is shown by a circle that is the flying path of the -nose of the- kite. In quadline figures 'spins' are shown by a arced arrow and a number. The arrow gives the direction of the spin (clockwise or counterclockwise) and the number the angle (360 for a full circle).

The circle-shape is assumed to be seen from the flyer's standing (not "walking") point! A special kind of spin is where the kite turns more in a horizontal than a vertical plane. (the kite "spins flat") Moves like these are called Axels, Flat spins etc. In the diagrams this is represented by an oval with a dot in the middle.

Not all information about a compulsory can be shown on a drawing (especially the judging criteria), so the descriptions are necessary as well!

Description conventions

In descriptions of figures you will find the "In" and "Out" positions and directions; the turns, spins, loops etc.; the measures and distances and -especially- the "key elements". Seeing a compulsory being flown can raise the question whether the "figure" really resembles the diagram on paper! The question is: when is a figure just still the required compulsory, and when is it not -just- anymore the compulsory? If it is not anymore the required figure, you have missed one of the compulsories! So in the descriptions you will find "key elements". And although you are expected to fly the whole figure recognisably, these elements are essential. The "key elements" are those elements of the compulsory that "make" the compulsory; and make it distinctly different from the other ones. The Rule Book states "Each element of the figure should be in correct proportion to each other element as indicated on the drawing"; key elements are also used since naming all elements of a figure is almost impossible. So if you don't fly those key elements, it isn't the figure. To start gaining points you have to fly those elements -recognisable-. Otherwise you will get no points at all, because you have not flown the compulsory given!

Positions and distances

All distances and measurements on the standard grid are in percentages (for which you can read feet if your linelenght is 125 feet; see explanation of the grid), dotted lines being 10 percent apart. For spins, rolls and loops see drawing conventions above.

To give the position the kite should be in, a kind of coordinate system is used. If the kite should be at half the window at the left (50% left of centre window) and at a quarter of the windows height (25%) you will find in the description <50^25. The < meaning "left of centre window" (the > meaning "right" of course) and the ^ meaning "at a height of".

Many figures have a flying path close to the ground, which is assummed to be at a height of 10% (kite's nose) unless another specific height is given. All distances are given in percentages, like in "travelling 50%".

Reversing compulsories

According to Rulebook III it is allowed to "mirror" a compulsory. This means you can read 'right' (or >) instead of 'left'(or <)! (And, yes I know, when you are on a high bridge you can read 'below bridge-level' for 'above bridge-level'!)

Simultaneous actions

Quite a lot of compulsories for pairs and teams include movements and actions of which the description says "simultaneous". According to common practice an action is considered to be simultaneously performed by the team or pair if it is clear and recognisable that the start of the action was done by all members at the same time. Especially with two point landings it happens often that one or two of the team-members don't succeed in getting their kite on the ground at the moment the other team-members do, although the whole team initiated the landing- movement at the same time. In that case it is considered to be a "simultaneous" landing. Of course, in the case mentioned the quality of the 'team'-landing is not what it should be.

Even speed and turns

In the quad-line figure descriptions you will sometimes find the word "even" in connection with "speed" or "turn". It means that the kite should maintain a stable (not changing, even) speed during a certain stretch of the figure, or that the rotation speed is not changing during a turn.